İletişim | Hakkımızda

Ulusal Birlik Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı

HABER MERKEZİ – Süleymaniye’de düzenlenen Ulusal Birlik Calıştayının sonuç bildirgesinde “Çalıştaydan sonra, Ulusal Birliğin temel ilke ve yöntemlerinin tartışılarak bir sonuca gidilmesi için ikinci bir adımın atılması kararlaştırılmıştır” denildi.

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) öncülüğünde Süleymaniye’de toplanan ulusal birlik çalıştayı son buldu. Dört parça Kürdistan’dan 350 ismin Süleymaniye’de bir araya geldiği ulusal birlik çalıştayı sonuç bildirgesinde, “ulusal birliğin temel ilke ve yöntemlerini” belirleyerek “ulusal kongre” yolunda aralıksız adımların atılması kararını deklere edildi.

Ulusal birlik çalıştayının sonuç bildirgesinin tam metni şöyle:

“Kürdistan ülkesi ve halkı Sykes-Picot ve Lozan anlaşmaları neticesinde dört parçaya bölünmüştür. Kürt halkı, bu bölünmeden günümüze kadar her parçada aralıksız bir biçimde özgürlük mücadelesini vermiştir. Bu mücadele neticesinde her parçada ciddi kazanımlar elde edilmiştir. Günümüzde Ortadoğu’da yaşanan Üçüncü Dünya Savaşı, hem halkımıza bu kazanımlarını nihai sonuca götürme imkânlarını sunmakta, hem de bağrında ciddi tehlikeleri barındırmaktadır.

‘Ulusal birlik tehlikeleri ortadan kaldırabilir’

Kürtleri inkar ve asimile eden sömürgecilik sistemi, kuruluşundan beri en zayıf anını yaşamaktadır. Uluslararası güçlerin çoğunluğu da artık kendilerine yarardan çok zarar veren bu statüko sisteminin değişmesinden yanadır. Bu durum Kürtlere büyük özgürleşme imkanlarını sunmaktadır. Ancak, bütün zayıflık ve çelişkilerine rağmen sömürgeci güçler Kürtlerin statü kazanmasına karşı çıkmakta, onun için değişime karşı büyük bir direnç göstermektedir. Bunun için kendi aralarında Kürt karşıtı ittifaklar kurmakta, Kürtlere destek vermemeleri karşılığında, uluslararası güçlere büyük tavizler vermektedir. Bu da Kürtler için ciddi bir tehlike yaratmaktadır. Sömürgeciliğin Kürt karşıtı ittifakları ve küresel güçlerin tutarsız politikaları Kürtler için tehlikelidir. Ama Kürtler için asıl tehlike Kürtlerin siyasi parçalanmışlığıdır. Eğer Kürtler bu parçalanmışlığı gidererek Ulusal Birliklerini kurarlarsa, bir anda, hem tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldıracak, hem de her parçada diledikleri statülerini oluşturarak, özgürlüklerine kavuşacaklardır.

‘Çalıştayla atılan adım umut vericidir’

“KNK başta olmak üzere, bütün Kürt güçleri, bu durumun farkında olarak uzun süredir Ulusal Birlik çalışmalarını yürütmektedirler. En son 2013 yılında gerçekleştirilen Ulusal Birlik tartışmaları ortaya önemli bir düzey çıkarsa da başta izlenen yöntem olmak üzere, bağrında taşıdığı birçok yetersizlikten dolayı, hedeflediği sonucuna ulaşamamıştır. KNK ve diğer bütün ulusal güçler bu durumdan gerekli dersleri çıkarmıştır. Bu nedenle ulusal birliğe, çok titiz ve emin adımlarla yürüme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu temelde gerçekleştirdiğimiz Şêwra Yekitiya Netewî ya Kurdistan (ulusal birlik platformu) çalıştayı, bu yaklaşımın ilk adımıdır. Attığımız bu ilk adıma gerek Kürdistan’ın dört parçasındaki siyasi partilerin, gerekse de toplumumuzun sesi ve vicdanı olan aydın, yazar, akademisyen, din adamları ve özellikle de Kürt kadınlarının büyük bir ilgisi ve katılımı olmuştur. Bu son derece sevindirici ve umut vericidir. Birkaç siyasi parti dışında bütün siyasi partiler çağrımıza cevap vererek çalıştaya katılmış ve ulusal birliğin gerçekleşmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını, kamuoyuna açık bir biçimde deklere etmişlerdir. Bu olumlu, teşvik edici ve destek verici yaklaşım ve tutumlarından dolayı, bütün siyasi partilere ve katılımcı şahsiyetlere teşekkür ediyoruz. Bu temelde çalıştayımızın ulaştığı sonuçları kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

2 gün süren tartışmaların ardından alınan kararlar şunlar:

1- Çalıştaya katılan tüm siyasi partiler, kurum temsilcileri ve değerli şahsiyetler, ulusal birliğin gerekliliği ve zorunluluğu konusunda görüşlerini ortaya koymuş, bu konuda üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceklerine dair irade beyanında bulunmuşlardır.

2- Çalıştayın tüm katılımcıları, Ulusal Birlik çalıştayıyla sınırlı kalınmamasını, ulusal kongre gerçekleşinceye kadar aralıksız bir biçimde sürdürülmesini beyan etmiş ve kararlılığına ulaşmıştır.

3- Önceki çalışmalarda yaşanan yöntem yetersizliklerinden gerekli derslerin çıkarılarak, hedefe emin adımlarla ve geniş tartışma ve kararlaşmalarla gidilmesi yöntem olarak benimsenmiştir.

4- Bu çalıştaydan sonra, Ulusal Birliğin temel ilke ve yöntemlerinin tartışılarak bir sonuca gidilmesi için ikinci bir adımın atılması kararlaştırılmıştır.

5- Ulusal Birliğin ilke ve yöntemleri, Ulusal Birliğin gerçekleşmesinin kilit konusudur. Bu nedenle bu konunun hem siyasi partiler hem de toplumumuzun aydın, yazar, akademisyen, sanatçı, din insanları, kanaat önderleri ve kadınları tarafından hızlı ama genişçe tartışılması gerekmektedir. Bunun için çalıştayımız, bu yönlü zengin içerikli bir çalışmanın Kuzey Kürdistan, Rojava, Avrupa, Doğu Kürdistan ve Güney Kürdistan’da yürütülmesini kararlaştırmıştır. Parçalarda ilke ve yöntemlerde ulaşılan sonuçların, tüm parçalardan ve Avrupa’dan katılımın olacağı yeni bir çalıştayla ikinci adımın tamamlanması hedeflenmiştir.

6- Çalıştayımız, tıpkı birinci adımda olduğu gibi, ikinci adımda da tüm tarafları ulusal birlik çalışmalarına katmayı ilkesel olarak görmüştür. Onun için birinci adıma katılamayan veya katılmayan tüm tarafların çalışmaya katılması yönündeki çabaların sürdürülmesini kararlaştırmıştır. Ulusal birlik çalışmaları, sonuna kadar tüm tarafların katılımına açık ve katılması hedefiyle yürütülecektir.

7- Çalışmanın ikinci adımına da KNK’nin öncülük ve organize etmesinin doğru olacağı sonucuna gidilmiştir. KNK’nin her parçada çalışmaları yürütürken geniş çevrelerden katkı ve destek alması benimsenmiştir.

8- İlkeler ve izlenecek yöntem konusunda ortak bir görüşe ulaşılmasından sonra, üçüncü adıma geçme zamanı gelmiş olacaktır. Bu aşamaya geçmeden önce, üçüncü adımın, yani Ulusal Kongre’yi toplama çalışmasının bir komitesinin oluşturulması hedeflenecektir. Hiç kuşkusu bu komite tüm siyasi partilerin temsilcileri ve bazı bağımsız şahsiyetlerden oluşacaktır.

9- Çalıştaya katılan bileşenler olarak siyasi tutsakları selamlıyor, mücadelelerini destekliyoruz. Ayrıca Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesini destekliyoruz. Ayrıca çalıştaya katılan tüm taraflar demokrasinin gelişimi için diyalog ve tartışma yöntemini esas almalı. Her yerde Kürdistanlıların sömürgeciliğe karşı gerçekleştirdiği eylemlere aktif katılmalı.

10- Ulusal Birlik çalışmaları yürütülürken Kürt kadınlarının ulusal birlik için oluşturduğu komitenin görüş ve önerilerinden yararlanılmalı ve kadınlar bundan sonra yürütülecek ulusal birlik çalışmalarına  etkin ve güçlü katılmalı.

Çalıştayda yen alamayan partilere şu çağrıda bulunuldu:

“Hiç kuşkusuz gerek siyasi partilerin gerekse de aydın, yazar, akademisyen ve diğer tüm toplumsal güç ve şahsiyetlerin katılımıyla burada yürüttüğümüz tartışmalar ve ulaştığımız kararlılık tarihi değerdedir. Tüm toplumumuz, bu çalışmayı büyük heyecanla izlemekteyiz. Onun için önümüzdeki süreçte hepimize daha büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle tüm siyasi ve toplumsal kesimlerle şahsiyetleri, çalışmanın ikinci aşamasına güçlü bir biçimde katılmaya ve sahiplenmeye çağırıyoruz. Çalışmanın, sonuna kadar tüm tarafların katılımına açık olduğunu beyan ediyor, bugün aramızda hazır bulunmayan siyasi partileri de önümüzdeki çalışmalarda aramıza katılmaya davet ediyoruz.”

Bildirge okunduktan sonra delegelerin görüş ve önerilerine açıldı. Çalıştay divanı, sonuç bildirgesine eklenmesi için referandum ve dört parçaya ilişkin gelen önerilerin değerlendirilip, bildirgeye ekleneceğini belirtti.